• آسیب لیگامان معلقه در اسب (Suspensory ligament)

    آسیب لیگامان معلقه در اسب

    لیگامان معلقه (Suspensory ligament) یکی از مهم‌ترین ساختارهای موجود در اندام‌های حرکتی قدامی و خلفی اسب است. آناتومی و ساختار لیگامان معلقه در اندام‌های حرکتی قدامی و خلفی دارای تفاوت‌هایی است.

عناوین اصلی