• اسب نژاد پرچرون (percheron horse)

    اسب نژاد پرچرون

    اسب نژاد پرچرون (percheron horse) ظریف، زیبا و سبک است و از منطقه لاپارچ در جنوب نرماندی منشا گرفته است. اجداد این اسب اسب‌های عربی بودند که اعراب شمال آفریقا آنها را به اروپا آوردند.

عناوین اصلی