• گربه نژاد رگ دال (Ragdoll)

    گربه نژاد رگ‌دال

    گربه نژاد رگ‌دال (Ragdoll)، بزرگ و مهربان بوده و هنگامی که او را در آغوش خود می‌گیرید، با کمال میل لم می‌دهد، که این صفت باعث نامگذاری او شده است (Rag doll به معنی عروسک پارچه‌ای است).

عناوین اصلی