• نسل کشی ماهی سفید دریای خزر

    نسل کشی ماهی سفید دریای خزر

    جلوگیری از تخم‌ریزی ماهیان ماده در رودخانه‌ها توسط صیادین با نصب تور در مسیر آنها، باعث نسل کشی ماهی سفید دریای خزر شده است. این یک هشدار جدی است!

عناوین اصلی