• اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse)

    اسب نژاد نورمن کاب

    اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse) اسب کاری سبکی است که هنوز در مزارع کوچک منطقه لامانش در نرماندی وجود دارد.

عناوین اصلی