• گاو نژاد لیموزین (Limousin)

    گاو نژاد لیموزین

    منشأ گاو نژاد لیموزین (Limousin) استان لیموزین در غرب فرانسه است. خاک این ناحیه فقیر بوده و به دلیل شرایط بسیار سخت محیطی گاوهای این ناحیه بسیار مقاوم هستند.

عناوین اصلی