• کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک سمی ها

    اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان

    کتاب اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک‌سمی‌ها، بخش چهارم (اصول طب داخلی اتینجر) است که در 9 فصل تنظیم یافته و مطالب آن عمدتاً در باب درمان و اهمیت آن در دام‌های کوچک نوشته شده است

  • روش معاینه اختصاصی دستگاه گوارش دام

    معاینه دستگاه گوارش دام

    مطلب پیش‌رو برگرفته از کتاب "اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوارکنندگان و تک‌سمی‌ها" می‌باشد که مطالب آن عمدتاً در باب درمان و اهمیت آن در دام‌های کوچک نوشته شده است، افزون برآن موضوع درمان در دام‌های بزرگ از دیدگاه اقتصادی مطرح گردیده است.

عناوین اصلی