• بیماری پنوموویروس (Pneumovirus)

    بیماری پنوموویروس Pneumovirus

    این بیماری در دسته پارامیکسوویریده از شاخه پنوموویروس است. اولین بار در بوقلمون‌ها و به نام Rhinotracheitis بوقلمون شناسایی شد. یک ویروس در ماکیان تورم سر می‌دهد که به آن سندرم سرگنده گفته می‌شود.

عناوین اصلی