ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آبستنی اسب

طول دوره آبستنی در اسب

طول دوره آبستنی در اسب ۱۳۹۶/۱۱/۹ 10:05:10 AM

طول دوره آبستنی اسب، تحت تاثیر عواملی از قبیل جنس جنین، ماه آبستنی و خصوصیات فردی مادیان قرار دارد.

عناوین اصلی