• طول دوره آبستنی در اسب

    طول دوره آبستنی در اسب

    طول دوره آبستنی اسب، تحت تاثیر عواملی از قبیل جنس جنین، ماه آبستنی و خصوصیات فردی مادیان قرار دارد.

عناوین اصلی