• راه اندازی مرکز تربیت سگ های موادیاب

    راه‌اندازی مرکز تربیت سگ‌های موادیاب

    معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: مرکز سگ‌های موادیاب هم در سال آینده برای مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان تقویت و راه‌اندازی می‌شود.

عناوین اصلی