• اسب نژاد هاکنی (hackney horse)

    اسب نژاد هاکنی

    اسب نژاد هاکنی (hackney horse) بومی انگلستان است. این اسب گام‌های بلندی دارد و به عنوان اسب گاری به خصوص در میدان نمایش در جهان مورد توجه است.

عناوین اصلی