• تشخیص، کنترل و پیشگیری بابزیوز

    تشخیص، کنترل و پیشگیری بابزیوز

    گونه‌های مختلف بابزیا تنها بوسیله کنه‌ها قابل انتقال هستند و ناقلین دیگر برای انتقال بیماری نقشی ندارند و سایر راه‌های انتقال از نقطه نظر اپیدمیولوژی قابل توجه نیستند کنه‌ها میزبان‌های اصلی و واقعی بابزیا‌ها می‌باشند.

  • اصطلاحات مختلف و نام های گوناگون بابزیوز

    نام‌های مختلف انگل بابزیوز

    اصطلاحات مختلف و نام‌های گوناگون بابزیوز به شرح زیر می‌باشد.

عناوین اصلی