• واکسن‌های ویروسی طیور

  واکسن لارنگوتراکئیت عفونی

  واکسن لارنگوتراکئیت عفونی

  واکسن لارنگوتراکئیت عفونی جهت ایمن‌سازی فعال علیه بیماری لارنگوتراکئیت عفونی در گله‌های صنعتی طیور، تهیه شده است. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

 • بیماری لارنگوتراکئیت عفونی طیور

  بیماری لارنگوتراکئیت عفونی طیور

  لارنگوتراکئیت (Infectious Iaryngotracheitis) از بیماری‌های ویروسی مجاری تنفسی طیور می‌باشد که بسته به حدت ویروس و به شدت بیماری با علائمی چون تنگی نفس، سرفه، تنفس با دهان باز و دفع اکسورای خونی از دستگاه تنفس متظاهر می‌گردد.

عناوین اصلی