• گاو نژاد شاروله (Charolais cattle)

    گاو نژاد شاروله

    گاو نژاد شاروله (Charolais cattle) یکی از قدیمی‌ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است که در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است. این نژاد به عنوان یکی از بهترین گونه گوشتی شناخته می‌شود.

عناوین اصلی