• اسب نژاد ترسک (Tersk horse)

    اسب نژاد ترسک

    منشا اسب نژاد ترسک (Tersk horse) مانند اسب کاباردین شمال قفقاز بوده ولی نژادی با منشا جدیدتر است.

عناوین اصلی