• مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان (بخش اول)

    مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان

    نیترات ترکیبی است شیمیایی که به صورت طبیعی در ساختار بدن موجود زنده نیز تولید می‌شود. نیترات خودش مضر نیست این نیتریت است که سم است. در این بخش مقاله می‌پردازیم به: تجمع نیترات در گیاهان علوفه‌ای، احیای نیترات در شکمبه

عناوین اصلی