• نکروز روده Necrotic Entertis

  نکروز روده Necrotic Entertis

  نکروز روده طیور Necrotic Entertis، یک بیماری عفونی حاد باکتریایی است که عامل پدیدآورنده آن کلستریدیوم پرفرانژه است. کلستریدیوم پرفرانژه یک باکتری گرم مثبت بی‌هوازی اجباری است.

 • پیشگیری از کوکسیدیوز و نکروز روده

  پیشگیری از کوکسیدیوز و نکروز روده

  برای کنترل کوکسیدیوز و نکروز روده، گذشته از کار فیزیولوژیکی، مانند پاسخ ایمنی محافظتی، تغذیه، متابولیزم، و ازمیان بردن بیماری‌زاها، میکروبایوتای دستگاه گوارش می‌تواند با تغییرات فیزیولوژیکی انگل‌ها، به مقاومت در برابر کوکسیدیوزها کمک کند.

 • کارهایی که از خطر گسترش بیماری پیشگیری می کنند

  بیماری نکروز روده در مرغ ها

  بیماری نکروز روده در مرغ‌ها

  زیانی که از نکروز روده به صنعت مرغداری در جهان وارد می‌شود، سالانه پیرامون 2میلیارد دلار است.

عناوین اصلی