• هیپوکلسمی زایمانی در گاو شیری

    هیپوکلسمی زايمانی در گاو شیری

    هیپوکلسمی زایمانی (Hypocalcemia) در گاوهای شیری منجر به ناهنجاری‌های زایمانی شده و بر کارایی آنها در مرحله پس از زایمان تاثیر منفی دارد.

عناوین اصلی