• سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome)

    سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل

    در سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome) که به آن اختلال ریزش کلنی زنبوران عسل (Colony Collapse Disorder) (CCD) نیز گفته می‌شود، زنبوران کارگر کلنی‌های زنبور عسل بطور ناگهانی ناپدید می‌شوند.

عناوین اصلی