ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد میسوری فوکس تروتر (Missouri Fox Trotter)

اسب نژاد میسوری فوکس تروتر (Missouri Fox Trotter) ۱۳۹۶/۷/۱۰ 11:42:03 AM

هرچند که تا سال 1948 میلادی کتاب اسب‌های نر برای نژاد میسوری فوکس تروتر (Missouri Fox Trotter) وجود نداشت ولی این نژاد در اوایل قرن نوزدهم به خوبی تکامل پیدا کرد.

عناوین اصلی