• سرنوشت مارهای سمی «موسسه رازی»

    هولوکاست مارها

    دسته دسته مارهای سمی در کوره‌های بزرگ موسسه رازی می‌سوزند. نسل‌کشی این‌بار برای مارهایی رقم می‌خورد که قرار است در خدمت ساخت پادزهر برای کشور باشند

عناوین اصلی