• تشخیص سن گوسفند

    تشخیص سن گوسفند

    تشخیص سن گوسفندان در گله تاثیر قابل‌توجهی در پیش‌برد برنامه‌های مدیریتی در بخش‌های تغذیه، تولیدمثل، بهداشت و اصلاح نژاد خواهد داشت.

  • تعیین سن گوسفند و بز باتوجه به دندان ها

    سن گوسفند و دندان ها

    یکی از روش‌های شناخت سن گوسفند و بز، استفاده از تعداد و شکل و زمان رویش دندان‌هاست. لازم به توضیح است که در نژادهای پیش‌رس نمو دندان‌ها زودتر شروع می‌شود.

عناوین اصلی