• انگل آرگولوس (Argulus) در ماهی

    انگل آرگولوس Argulus در ماهی

    آرگولوس متعلق به رده سخت‌پوستان و خانواده آرگولیده می‌باشد. و یا شپشک ماهی The fish louse یکی از انگل‌های سخت پوست انواع ماهیان آب شیرین، لب شور و دریایی است.

عناوین اصلی