• هزارلا و شیردان در گاو

    معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش سوم)

    هزارلا و شیردان گاو

    برگ‌های هزارلا دارای زایده‌های کوچکی است که می‌توانند پروتئین‌های بزرگ اسید‌های چرب فرار که بوسیله دیواره شکمبه جذب نشده‌اند را جذب کنند. بخش انتهایی معده نشخوارکنندگان شیردان یا معده حقیقی است، بافت آن می‌تواند شیر معده را تولید کند.

عناوین اصلی