• ماهی گرین ترور (Aequidens rivulatus – Green terror)

    ماهی گرین ترور

    ماهی گرین ترور (Aequidens rivulatus – Green terror) یکی از سیکلیدهای باهوش، آرام و زیبا محسوب می‌شود. گاهی اوقات به غلط اسم این ماهی گرین تیلور گفته می‌شود.

عناوین اصلی