• خوراک دام غنی شده

    تابان 100

    خوراک دام غنی شده تابان 100

    خوراک دام غنی شده تابان 100 حاوی پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و محیط کشت مخمر زنده. حاوی باکتری‌های مفید شکمبه، دکستران و دیواره مخمر

عناوین اصلی