• تولک رفتن و پرریزی کبوتر

    تولک رفتن و پرریزی کبوتر

    تولک رفتن از نظر ظاهری همراه با پرریزی و جایگزینی پرها و آغاز سیر قهقرای ارگان‌های تولیدمثلی و قطع تخمگذاری می‌باشد.

عناوین اصلی