ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)

انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus) ۱۳۹۶/۴/۱۳ 10:00:33 AM

انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)کرم قلاب‌دار آبشش ماهی است و یک اندامی بنام Haptor در قسمت حلق برای چسبیدن به میزبان دارد.

عناوین اصلی