• انگل دیپلو ستوموم (Diplostomum) در ماهی

    انگل دیپلو ستوموم Diplostomum ماهی

    اسامی دیگر انگل دیپلو ستوموم کوری انگلی و کاتراکت انگلی است متا سرکر (نوزاد) آن در عدسی چشم ماهی زندگی می‌کند. اگر تعداد آنگل زیاد باشد حالت کدورت چشم ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی