ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تریکودینا

انگل تریکودینا در ماهی (Trichodina)

انگل تریکودینا در ماهی (Trichodina) ۱۳۹۶/۱/۲۱ 11:57:47 AM

تریکودینا (Trichodina) دارای چرخه زندگی ساده‌ای است. این به معنی است که تریکودینا دارای یک میزبان واحد هست و نوع تولیدمثلش نیز تناوب نسل یا تولیدمثل توده‌ای نیست. تولیدمثل در تریکودینا به شکل غیرجنسی و با تقسیم دوتایی انجام می‌شود.

عناوین اصلی