• انگل تریکودینا در ماهی (Trichodina)

    انگل تریکودینا در ماهی

    تریکودینا (Trichodina) دارای چرخه زندگی ساده‌ای است. این به معنی است که تریکودینا دارای یک میزبان واحد هست و نوع تولیدمثلش نیز تناوب نسل یا تولیدمثل توده‌ای نیست. تولیدمثل در تریکودینا به شکل غیرجنسی و با تقسیم دوتایی انجام می‌شود.

عناوین اصلی