• سگ کاردیگن ولش کرگی (Cardigan Welsh Corgi)

    سگ کاردیگن ولش کرگی

    سگ ولش کرگی (Cardigan Welsh Corgi) سگی دراز و کوتاه، با گوشهای برافراشته و صورتی شبیه به روباه است. سرسخت، باهوش، مدافع و فداکار است. ولش کرگی بسیار فعال و فداکاراست و رابطه خوبی با کودکان دارد.

عناوین اصلی