• لیستریوز یا بیماری سیلو

    لیستریوز

    عامل لیستریوز یا بیماری سیلو باکتری است بنام لیستریا منوسیتوژن. در این بیماری منوسیتهای خون افزایش می‌یابند. لیستریا دارای خاصیت آلوده‌کنندگی زیاد و بیماری‌زائی کمی است و قبل از کاهش مقاومت بدن نمی‌تواند به آسانی ایجاد بیماری نماید.

عناوین اصلی