• ناهنجاری های پا در پرندگان و اصلاح نژاد

    بیماریهای حرکتی پرندگان

    ناهنجاری پا در 30 سال گذشته از موارد جدی پرورش جوجه گوشتی بوده است. اولین متخصصین موسسات اصلاحی به ناهنجاریهای پا در جوجه‌ها توجه داشتند ولی این مشکل به موازات اصلاح نژاد مرغ‌ها برای سرعت رشد در مرغداری ظهور کرد و امروز به یک چالش تبدیل شده است.

عناوین اصلی