• تکثیر مصنوعی ماهی سفید

    ماهی سفید

    گروه‌های صید و تکثیر قبل از شروع مهاجرت ماهی سفید در مناطق مناسب رودخانه‌ها مستقر می‌گردند و با ایجاد "شیل" یا "کلهام" به سد مسیر مهاجرت آنان اقدام می‌کنند و به روش "پره‌کشی" به صید ماهیان مولد مهاجر و جمع‌آوری آنها می‌پردازند.

عناوین اصلی