• ماهی سیکلید بلو الکتریک (Electric Blue African Cichlid)

    سیکلید بلو الکتریک

    ماهی سیکلید بلو الکتریک با نام سیکلید آبی الکتریکی آفریقایی نیز شناخته می‌شود. این ماهی موجودی پرخاشگر است و نگهداری آن با ماهی‌های صلح‌جو و آرام صحیح نیست.

عناوین اصلی