• گوسفند نائینی

    گوسفند نژاد نائینی

    گوسفند نائینی دارای جثه‌ای کوچک تا متوسط رنگ بدن سفید یکدست با لکه‌های سیاه در دور چشم، اطراف پوزه، انتهای گوش و انتهای دست و پا.

عناوین اصلی