• سگ بلژین شپرد (Belgian Shepherd)

    سگ بلژین شپرد

    سگ بلژین شپرد (Belgian Shepherd) سگی سیاه و عضلانی، تو پر و چابک می‌باشد. سگی فرمانبر و بسیار باهوش، جدی، هشیار و محافظ خوبی است.

عناوین اصلی