• سگ مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois)

    سگ مالینویز بلژیکی

    معمولاً بدن سگ مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois) را به یک مربع تشبیه می‌کنند. چراکه از زاویه کنار زمانی که پاها جفت باشند به این شکل دیده می‌شود. بسیار باهوش، فرمانبردار و مراقب است، با غریزه حفظ قلمرو و دفاعی بسیار خوب.

عناوین اصلی