• درک و بررسی ملزومات تهویه جوجه کشی

    درک و بررسی ملزومات تهویه جوجه کشی

    هدف سیستم تهویه اطاق‌های جوجه‌کشی امکان ارائه سازگارترین محیط‌ها جهت دستگاه‌های انکوباتور به‌منظور عملکرد آنها است و در این صورت رشد جنینی بهینه محقق است.

عناوین اصلی