• جذام مرغی ‌شایعه ای بیش نیست

    جذام مرغی

    بیماری با عنوان جذام مرغی وجود ندارد و اصولا بیماری جذام در انواع طیور تاکنون مشاهده نشده و فقط در انسان حائز اهمیت است.

عناوین اصلی