• بیمه بوقلمون گوشتی و پرورش آن

    پرورش صنعتی بوقلمون

    محدوده پوشش بیمه‌ای بوقلمون گوشتی عبارتند از سالن‌هایی از مزارع مختلف بوقلمون گوشتی پروانه‌دار که مورد بیمه در آن نگهداری می‌شود و در تملک و یا اختیار بیمه‌گذار می‌باشد.

عناوین اصلی