• گوسفند کبوده شیراز

    کبوده شیراز

    ‌گوسفند کبوده شیراز مانند قره‌گل به خاطر ارزش پوستی خود مشهور شده‌است. این نژاد فقط در استان فارس آن هم در گوشه کوچکی از آن پرورش داده می‌شود.

عناوین اصلی