• ایمنی پرندگان در برابر بیماری بورس عفونی (گامبورو)

  ایمنی پرندگان در برابر بیماری بورس عفونی ،گامبورو

  بیماری بورس عفونی (IBD) ازجمله بیماری‌های ویروسی، حاد و بسیار مسری پرندگان جوان می‌باشد که هدف اولیه آن بافت لنفاوی بوده و از سوی دیگر، بورس فابریسیوس (Cloacal bursa) را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 • واکسن های ویروسی طیور

  واکسن بورس عفونی (گامبورو)

  واکسن بورس عفونی، گامبورو

  واکسن بورس عفونی (گامبورو) برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری بورس عفونی (گامبورو) در ماکیان بومی و صنعتی تهیه شده‌است.

 • بیماری بورس عفونی یا گامبورو (IBD)

  بورس عفونی

  بیماری بورس عفونی Infectious bursal disease یک عفونت ویروسی حاد فوق‌العاده مسری جوجه‌های جوان می‌باشد. بیماری بورس عفونی با تخریب لنفوسیتهای موجود در بورس فابرسیوس و به میزان کمتر در سایر اندام‌های لنفاوی مشخص می‌شود.

عناوین اصلی