ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پرورش ماهیان گرمابی (بخش هفتم)

پرورش ماهیان گرمابی (بخش هفتم) ۱۳۹۵/۷/۲۳ 11:06:33 AM

یکی از راههای مهم برای بارور کردن استخرهای پرورش، استفاده از کودهای مختلف است. کود دادن سبب رشد و توسعه موجودات زنده غذایی می‌شود و برای تغذیه ماهیان بسیار مهم هستند.

عناوین اصلی