ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کلادوسر

پرورش ماهیان گرمابی (بخش چهارم)

پرورش ماهیان گرمابی (بخش چهارم) ۱۳۹۵/۷/۲۱ 9:44:47 AM

پرورش‌دهندگان ماهیان گرمابی باید نحوی استخرهای پرورش لارو را آماده کنند که حداکثر تعداد ممکن بچه ماهیان نورس، بتوانند شرایط مطلوب غذا را در آنجا یافت نمایند.

عناوین اصلی