• اصول تغذیه و جیره غذایی در پرورش قرقاول

    یکی از موارد مهم در پرورش قرقاول مسئله تغذیه می‌باشد. تغذیه طیور بخش مهمی از وظایف یک پرورش‌دهنده طیور را تشکیل می‌دهد. تغذیه از دو جنبه بهداشتی و اقتصادی حائز اهمیت است.

عناوین اصلی