• تغذیه طیور و ارزیابی کیفیت خوراک های فرموله

    تغذیه طیور و ارزیابی کیفیت خوراک‌های فرموله

    امروزه تحقیق درخصوص پرورش دام و طیور باید توام با کارهای عملی باشد و استاندارد‌ها و کارشناسان دانشگاه بیشتر بر این مساله کار کنند و دامدار را آگاه کنند که اگر غذایی فرموله می‌شود این عمل بر اساس احتیاجات دام است.

  • بهبود ضریب تبدیل در جوجه های گوشتی

    بیشتر پرورش‌دهندگان روشی برای افزایش راندمان جوجه گوشتی دارند. معمولا این روش‌ها در هزینه تولید موثر هستند. چون بخش اصلی هزینه تولید، خوراک می‌باشد؛ تبدیل خوراک گله می‌تواند اهمیت اقتصادی قابل توجهی برای پرورش‌دهنده داشته باشد.

عناوین اصلی