• Synchronization

    همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

    همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

    باتوجه به این که تعداد والدهای ماده در گله‌های بز و میش همیشه زیاد می‌باشند و همه آنها در یک روز فحل نمی‌گردند، لذا امکان زایش آنها نیز در یک روز در حالت طبیعی میسر نیست.

  • کیومیت (CUE-MATE)

    تمام منابع پروژسترون در بازار یکسان نیستند. میزان مصرف کیومیت از زمان ورود به بازار در سال 2004 میلادی بخاطر خصوصیات انحصاریش به‌طور روز افزون بیشتر شده است.

عناوین اصلی