• اهمیت رایانه در مدیریت مرغداری ها

    از زمانی که رایانه وارد زندگی انسان شد و تغییرات شگرف آن در تسهیل امور به طور ملموس در دسترس قرار گرفت، از همان زمان نیز صنعت طیور خود را آماده ورود به دنیای دیگری مملو از دقت، سرعت و... مشاهده کرد. با ورود رایانه به صنعت طیور تحولات صورت گرفته قابل قیاس با قبل از آن نبود.

عناوین اصلی