• کاهش تنش گرمایی در محوطه انتظار شیردوشی

    کاهش تنش گرمایی در محوطه انتظار شیردوشی

    دام برحسب کارآیی شیردوشی و اندازه گروه بین ۲ تا ۶ ساعت در جایگاه انتظار شیردوشی اقامت می‌نماید، بنابراین درنظر گرفتن تمهیدات و نصف تجهیزات در این نقطه ضروری می‌باشد.

  • برنامه ریزی ساخت سالن شیردوشی

    سالن شیردوشى حدودا یک چهارم هزینه هاى ساخت یک دامدارى شیرى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراین طراحى، اندازه و درجه اتوماسیون آن از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

عناوین اصلی